Αξιολογήσεις και Εκθέσεις

Οι πληροφορίες συλλέγονται και καταγράφονται με σκοπό την επεξήγηση του τι σημαίνει για τον πελάτη να ζει με τις συγκεκριμένες δυσκολίες, την διατήρηση της αξιοπρέπειας, και συστάσεις για χειρισμούς δυσκολιών.

Αξιολογήσεις, Συστατικές Επιστολές και Ψυχοκοινωνικές Εκθέσεις

La Inocente Curandera - Dr Maria Georgiou Shippi - Services - Expert-Talks

Τέτοιου είδους εκθέσεις και συστατικές επιστολές μπορεί να σας ζητηθούν από τους εργοδότες σας, μαθησιακά πλαίσια π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια, ή και το δικαστήριο για εμπεριστατώσεις που αφορούν νομικές διαδικασίες.

Για νέους πελάτες η έκθεση ετοιμάζεται μετά την συμπλήρωση της ψυχολογικής αξιολόγησης. Για υφιστάμενους πελάτες η έκθεση/αξιολόγηση ετοιμάζεται όταν το ζητήσει ο ασθενής, αφού η ψυχολογική αξιολόγηση συμπληρώνεται κατά κανόνα στα πρώτα 3 ραντεβού.  Το κόστος για τέτοιου είδους εκθέσεις/αξιολογήσεις υπολογίζεται ανάλογα με τις ώρες που χρειάζεται για την συγγραφή τους.

Πότε Χρειάζονται οι Αξιολογήσεις, οι Συστατικές Επιστολές και οι Εκθέσεις

Αίτημα από επίσημο οργανισμό π.χ. πανεπιστήμιο, σχολείο, εργοδότες, δικαστήριο.

Για να επισημανθούν ειδικές περιστάσεις και ανάγκες.

Αξιολόγηση αναγκών π.χ. ψυχολογικών, κοινωνικών.

Επιστροφή στη δουλεία μετά από παρατεταμένη απουσία από την εργασία σας.

Αξιολογήσεις και εμπεριστατωμένες αναφορές για την πρόοδο του πελάτη μετά από την συμπλήρωση ενός πλάνου θεραπείας π.χ. αύξηση γονικών δυνατοτήτων.

Επιβεβαίωση συμπλήρωσης ενός κύκλου ψυχολογικών παρεμβάσεων ή συνεργασίας με ειδικό ψυχικής υγείας.

Αίτημα από επίσημο οργανισμό π.χ. πανεπιστήμιο, σχολείο, εργοδότες, δικαστήριο.

Για να επισημανθούν ειδικές περιστάσεις και ανάγκες.

Αξιολόγηση αναγκών π.χ. ψυχολογικών, κοινωνικών.

Επιστροφή στη δουλεία μετά από παρατεταμένη απουσία από την εργασία σας.

Αξιολογήσεις και εμπεριστατωμένες αναφορές για την πρόοδο του πελάτη μετά από την συμπλήρωση ενός πλάνου θεραπείας π.χ. αύξηση γονικών δυνατοτήτων.

Επιβεβαίωση συμπλήρωσης ενός κύκλου ψυχολογικών παρεμβάσεων ή συνεργασίας με ειδικό ψυχικής υγείας.